ข้อมูลการจองห้องวันที่ 10 สิงหาคม 2565


การจองวันพรุ่งนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 Library Room 10 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
2 Library Room 2 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
3 Library Room 3 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
4 Library Room 4 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
5 Library Room 5 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
6 Library Room 6 สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
7 ห้องปฎิบัติการพื้นฐานการพยาบาล กฤติยา ปองอนุสรณ์ 0876307401 ทักษะการเคลื่อนย้าย 17:00 19:00
8 ห้องปฎิบัติการพื้นฐานการพยาบาล กฤติยา ปองอนุสรณ์ 0876307401 ทักษะการให้สารน้ำ 10:00 12:00
9 ห้องปฏิบัติการสูติศาสตร์ สุภาวดี เพียรดี 120 con สูติศาสตร์ อ.ศศิธร 08:00 12:00
10 ห้องประชุม115 สุภาวดี เพียรดี 120 ประชุมออนไลน์ Complementary Healthcare: Virtual Summer Course ของ STIKES Advaita Medika Tabanan, Bali, Indonesia (อ.พัชราภรณ์) 08:00 18:00
11 ห้องประชุม131 ณัฏฐนิช ศิวคุณารักษ์ 0937808412 การเรียนสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 อ.ปภาอร ชูหอยทอง 08:00 16:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298