ข้อมูลการจองห้องวันที่ 8 มิถุนายน 2566


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 Library Room 1 นารีรัตน์ สวนแก้ว 0810861491 อ.จรัสศรี con นักศึกษาผู้ช่วย 13:00 20:00
2 ห้องเรียน 601 (อาคาร 8 ชั้น) จิราภรณ์ ชูสิงห์ การอบรม ENP.9 08:00 16:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298