ข้อมูลการจองห้องวันที่ 5 มีนาคม 2567


การจองวันนี้

ลำดับ ห้อง ผู้จอง เบอร์โทร หัวข้อการประชุม เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด หมายเหตุ
1 Library Room 1 ผู้ดูแลระบบ 160 ต่อ 1 , 1101 ทำกลุ่มนักศึกษา (อ.สุริยา) 09:00 16:00
2 Library Room 3 ผู้ดูแลระบบ 160 ต่อ 1 , 1101 ทำกลุ่มนักศึกษา (อ.จารุวรรณ) 09:00 16:00
3 ห้องปฏิบัติการ 503 มรกต เรืองจิรัษเฐียร 075-211298 ต่อ 257 สอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2566 09:00 12:00 เสริมจากห้องคอม
4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มรกต เรืองจิรัษเฐียร 075-211298 ต่อ 257 สอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2566 09:00 12:00
5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 มรกต เรืองจิรัษเฐียร 075-211298 ต่อ 257 สอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2566 09:00 12:00
6 ห้องประชุม 802 มรกต เรืองจิรัษเฐียร 075-211298 ต่อ 257 สอบปลายภาค ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/2566 09:00 12:00
7 ห้องประชุมศรีตรัง นารีรัตน์ สวนแก้ว 0810861491 ผู้บริหารพบนักศึกษาประจำเดือนมีนาคม 2567 18:00 20:00
8 ห้องเรียน 131 เย็นตา ขวัญนิมิตร 0826378824 ทบทวนความรู้ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพฯ 08:00 16:00
9 ห้องเรียน 302 [อาคาร8ชั้น] โสภิต สุวรรณเวลา 0817285848 อ. โสภิต สุวรรณเวลา 13:00 19:00
10 ห้องเรียน 601 (อาคาร 8 ชั้น) จิราภรณ์ ชูสิงห์ การอบรม ENP.10 08:00 17:00
11 ห้องเรียน123 ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น 095-44000-59 อ.ศศิธร conference ANC 08:00 16:00
© 2021 Boromarajonani College of Nursing, Trang.

075-211-298