รายงานการใช้รถยนต์ราชการ

การใช้รถราชการวันนี้

21 กรกฏาคม 2567

ลำดับ ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ไป จำนวน (คน) ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา รถที่ใช้ พนักงานขับรถ

การใช้รถราชการ

22 กรกฏาคม 2567

ลำดับ ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ไป จำนวน (คน) ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา รถที่ใช้ พนักงานขับรถ

การใช้รถราชการ

23 กรกฏาคม 2567

ลำดับ ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ไป จำนวน (คน) ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา รถที่ใช้ พนักงานขับรถ

การใช้รถราชการ

24 กรกฏาคม 2567

ลำดับ ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ไป จำนวน (คน) ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา รถที่ใช้ พนักงานขับรถ

การใช้รถราชการ

25 กรกฏาคม 2567

ลำดับ ผู้ขออนุญาต ขออนุญาตใช้ไป จำนวน (คน) ตั้งแต่เวลา ถึงเวลา รถที่ใช้ พนักงานขับรถ