Categories
Uncategorized

การดูแลผู้บาดเจ็บห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล ของผู้อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวขปฏิบัติฉุกเฉิน

การดูแลผู้บาดเจ็บห้วงก่อนถึงโรงพยาบาล ของผู้อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวขปฏิบัติฉุกเฉิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งฟังการสรุปสาระสำคัญ การสาธิต และการสาธิตย้อนกลับ ตลอดจนสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

Categories
Uncategorized

ผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

ผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

Categories
Uncategorized

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์

อ.พีรวิทย์ สุวรรณเวลา และ อาจารย์สุริยา ยอดทอง ร่วมเป็นวิทยากร กับรพ.สต.หนองตรุด ในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ และโครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ให้แก่หมอหมู่บ้าน และอสม. หนองตรุด

Categories
Uncategorized

การรับแจ้งเหตุและสั่งการ การให้การช่วยเหลือทางโทรศัพท์

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 การรับแจ้งเหตุและสั่งการ การให้การช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ได้รับเกียรติจาก นพ. นารอน แสนผลทวี จาก ศูนย์เอราวัณ เป็นวิทยากร บรรยาย อภิปราย ฝึกทดลองสถานการณ์จำลอง

Categories
Uncategorized

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 การบริหารจัดการกรณีอุบัติภัยหมู่

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฎิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 6 การบริหารจัดการกรณีอุบัติภัยหมู่ ได้รับเกียรติจาก นพ. เกษมสุข โยธาสมุทร รพ.เลิดสิน เป็นวิทยากร บรรยาย อภิปราย table top ฝึกทดลองสถานการณ์จำลอง ..รสบัสตกเหว…และเหตุระเบิดเกิดที่ท่ าเรือ..ได้น้องนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ร่วมเป็นผู้ป่วยจำลอง

Categories
Uncategorized

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ร่วมกับ รพสต.หนองตรุด ในโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี 22-23 กันยายน 2563  

Categories
Uncategorized

สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

สุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Categories
Uncategorized

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Categories
Uncategorized

อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Categories
Uncategorized

เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (STIKES บาหลี)

ต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์จาก STIKES บาหลี แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -ฝึกการหายใจ ดั่งดอกไม้บาน แม่ขีศันศนีย์ – SKT สมาธิบำบัด ของอ.สมพร – การนวดถนอมสายตา ของนพ.กรุงไกร – การนวดกดจุดฝ่าเท้า – การกัวซา ลดปวดศีรษะและไมเกรน – โยคะกดจุดลมปราณ ดร.ใจเพชร