วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชขนนี ตรัง เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นวิทยาลัยพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ ๒๓ เดิมสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายรวมกองงานวิทยาลัยพยาบาลเข้ากับกองฝึกอบรมเรียกชื่อใหม่ว่า “สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันพระบรมราชชนก” สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง


91 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

075-211-298